Volgende zoekfilters zijn momenteel actief:

verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de bezoeker van de website www.bierenwijnhuis.be die on-line een bestelling plaatst ,hierna de koper genaamd en bvba R. Gustin-Silver,met maatschappelijke zetel te 3060 Bertem,Weygenstraat 10A, hierna de verkoper genaamd.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden onder de aandacht van de koper /bezoeker van de website www.bierenwijnhuis.be gebracht op deze site.

Door het plaatsen van een bestelling betuigd de koper met andere woorden zijn volledige en onvoorwaardelijke instemming met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De koper kan zich niet beroepen op eventuele andere documenten uitgaande van de verkoper , zoals catalogi of brochures , die overigens te allen tijde geacht worden uitsluitend een indicatieve waarde te hebben .Om deze reden kan de koper aan de verkoper geen andersluidende voorwaarde tegenwerpen, tenzij de verkoper dit uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt , ongeacht het ogenblik waarop dit aan de koper meedegedeeld wordt .

Het gegeven dat de verkoper zich jegens de koper op een gegeven ogenblik niet beroept op een of meerdere van deze algemene verkoopsvoorwaarden, houd geen afstand in van rechten daarin vervat en sluit een later beroep op die voorwaarden niet uit.

De nietigheid van een of meer artikelen of een gedeelte van een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden tast de geldigheid ervan niet aan.

De verkoper behoud zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden ten allen tijde aan te passen .Gewijzigde voorwaarden hebben onmiddelijke uitwerking zonder echter afbreuk te doen aan de reeds door de verkoper verworven rechten.

De verkoper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling .

De verkoper kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat hij de verkochte goederen niet of niet tijdig kon leveren indien blijkt dat de coordinaten van de geadresseerde niet correct werden ingevoerd.

Elke Bestelling wordt geplaatst onder voorbehoud van aanvaarding door de verkoper. Alleszins is vereist dat de koper zijn betaling bevestigd door betaling van de prijs.
De koper kan zich niet beroepen op een verzakingsrecht, zoals ondermeer voorzien in art.80§ 4,2° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

De beschikbaarheid van de aangeboden goederen is beperkt tot de in de magazijnen van de verkoper aanwezige voorraad. In geval van uitputting van de voorraad,kan de verkoper zich geldig van zijn verplichtingen bevrijden door een ander goed te leveren dat dezelfde eigenschappen heeft als het niet beschikbare goed wat volume en kwaliteit betreft.

De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn,hetzij door aflevering van het goed op het aangeduide adres,hetzij ,ingeval de geadresseerde afwezig is ,door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld.

De leveringstermijn wordt zo exact mogelijk vooropgesteld.De verkoper kan echter niet worden aangesproken wegens laattijdige leveringen.De verkoopsovereenkomst kan evenwel,behoudens gevallen van overmacht ,ontbonden worden indien de levering meer dan 24 uur na het vooropgestelde tijdstip plaatsvindt. In dit geval kan de koper maximaal aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde prijs met uitsluiting van elke andere vergoeding.

In ondermeer volgende omstandigheden kan de verkoper de levering tijdelijk opschorten: storingen in het interne netwerk, storingen inzake telefonie,storingen problematische toegang tot het internet en dergelijke.De uitvoering van de overeenkomst wordt alsdan opgeschort tot de storing is verholpen en /of de toegang tot internet is hersteld zonder dat de koper zich kan beroepen op ontbinding van de overeenkomst en /of schadevergoeding

In ieder geval is de verkoper er slechts toe gehouden te leveren indien de koper al zijn verplichtingen jegens hem is nagekomen.

Elke klacht dient de verkoper te bereiken binnen de twee dagen na ontvangst van de goederen.

De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot maximaal de terugbetaling van de prijs, met uitzondering van alle andere vergoedingen
Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op daaraan voorafgaande of latere bestellingen en leveringen.
De koper is onverkort gehouden de prijs van eerdere of latere bestellingen te voldoen.

Indien de koper bij ontvangst gebreken bemerkt bij een deel van de geleverde goederen,zal hij enkel zijn rechten aangaande dit deel kunnen laten gelden.

Een formeel akkoord tussen de koper en de verkoper dient elke terugzending vooraf te gaan .
Iedere aanvaarde terugzending ,in geval van een zichtbaar gebrek of een niet -conforme levering ,kan na verificatie door de verkoper ,aanleiding geven tot vervanging van het goed of een creditnota ,met uitsluiting van iedere andere vergoeding.

De goederen worden verkocht en geleverd aan de prijs die van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.

Alle betalingen geschieden contant en zijn draagbaar en betaalbaar op de exploitatiezetel van de verkoper.

De verkoper verbindt zich ertoe eventuele klachten of geschillen zo spoedig mogelijk te behandelen
Indien er een geschil ontstaat tussen de koper en de verkoper ,zal eerst een minnelijke regeling betracht worden.
Wordt het geschil hierdoor niet opgelost,zijn enkel de rechtbanken van het kanton Leuven bevoegd
Alleszins zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd en is enkel Belgisch recht Van toepassing.